First Technology Solutions

FTS çfaqet në treg si një kompani moderne, e cila plotëson kërkesat e konsumatorëve në fushën e teknologjisë informatike, qëllimi i të cilës është regjioni.

Fushat e shërbimeve të FTS-së përfshinë:

  • integrimin e sistemeve komplekse;
  • zhvillimin e zgjidhjeve të softverëve efektiv për aktivitete standarde dhe zbavitëse

Karakteristikë e FTS është të paturit një ekip i cili është në gjendje të bashkëpunoj me klientë për të qenë më afër nevojave dhe kërkesave të klientit, e cila më pastaj duke u bazuar në parimet e inxhinerisë softverike do t’ju ofroj klientëve zgjidhje të avancuar, duke filluar nga konsultimi dhe optimizimi i performancave deri në mirëmbajtjen e këtyre qëllimeve. Qëllimi i kompanisë sonë është që të njohë nevojat e konsumatorëve dhe ofroj zgjidhje optimale, e cila më vonë do t’ju ndihmoj që ti tejkalojnë çfarë do lloj sfide të epokës moderne.