Bridge Technology

Кои сме ние?

Bridge Technology е “start-up” компанија која е заеднички потфат меѓу Bridge Technology Македонија и B2C Консалтинг од САД.

Која е нашата цел?

Ние постоиме за да изградиме најдобри технолошки апликации со специфични потреби од клиентите, притоа внимавајќи на ефективната цена и на одреденaта временска рамка и потребните ресурси, за да им обезбедиме тројна линија на сите заинтересирани страни; клиенти, членови на тимот, сопственици, заедници и животната средина.